اساسنامه

بسمه تعالی

آگهی تاسیس موسسه مجمع رنت کاران کیش

ثبت شده به شماره 89

نظر به ماده 8 آئین نامه ثبت موسسات غیر تجاری موسسه در تاریخ 84/12/25 تحت شماره 89 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه مفاد اساسنامه آن به جهت اطلاع عموم آگهی می شود:

1– نام موسسه: مجمع رنت کاران کیش

2- موضوع موسسه: پیگیری و رسیدگی به خواسته ها و مشکلات قانونی اعضا از طریق مراجع ذیربط ـ ارتباط مدیران موسسه به نمایندگی از اعضای مجمع با مسئولین مراجع و ادرات ذیربط جهت کل مسائل مربوط در داخل و خارج از منطقه آزاد کیش ـ اطلاع رسانی ـ تدوین ضوابط و مقررات داخلی آن در رعایت جهت ایجاد نظم و هماهنگی برای کلیه اعضا الزامی و لازم الاجرا می باشد ـ نظارت و بازرسی بر عملکرد دائم تک تک اعضاء به جهت رعایت مقررات مربوطه از سوی آنها ـ ایجاد محیطی سالم و قانونمند که کلیه اعضا بتوانند در نهایت آرامش و امنیت و رعایت کلیه ضوابط و مقررات بدون تعرض به حقوق یکدیگر به فعالیت اقتصادی خویش ادامه بدهند.

3- تابعیت: جمهوری اسلامی ایران

4- مرکز اصلی موسسه: جزیره کیش، بازار پادانا، اقتصاد ۲، ساختمان رادین، طبقه دوم، واحد ۵، کدپستی ۷۹۴۱۶۵۹۸۲۳، صندوق پستی 1595

5- اسامی موسسین: 1- آقای فرشید معرفتی  ۲ـ آقای حسین عبادی ۳ـ آقای حمیدرضا کوهستانی دماوندی ۴ـ آقای محسن محمدی ۵ـ آقای محمدرضا رضائی

6- تاریخ تشکیل موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

7- مدیر یا مدیران و اشخاصی که در موسسه حق امضاء دارند: آقای فرشید ایقانی به سمت مدیر عامل آقای فریدون ملک پور به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی مولوی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهد آور و مکاتبات عادی و اداری با انضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر موسسه معتبر می باشد.
همچنین آقای صمد نوری به عنوان بازرس اصلی و آقای علی موسوی به عنوان بازرس علی البدل می باشند.

8- دارایی موسسه: 1/000/000 ریال

 

آدرس مجمع رنت کاران: جزیره کیش، بازار پادانا، اقتصاد ۲، ساختمان رادین، طبقه دوم، واحد ۵، کدپستی ۷۹۴۱۶۵۹۸۲۳، صندوق پستی 1595

فاکس : 07644468831                        09386388793

این خبر را به اشتراک بگذارید :